[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN DU LỊCH

1. Trình độ kiến thức:

-         Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

-         Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi; các kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam và các nước phục vụ hoạt động du lịch.

-         Kiến thức chuyên ngành về du lịch, tuyến điểm du lịch, khoa học quản lý du lịch, điều hành và kinh doanh du lịch; ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng cơ bản về các lĩnh vực hoạt động du lịch như hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, thiết kế và quản lý dự án du lịch; Ngoại ngữ; Kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản về hướng dẫn du lịch cho khách trong và ngòai nước.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Quản trị du lịch và lữ hành, chương trình giáo dục Hướng dẫn viên du lịch được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

 

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:  Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Hướng dẫn du lịch có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) Các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) Các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (4) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Hướng dẫn du lịch có thể tiếp tục theo học chuyên sâu ở những bậc đào tạo sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý học, Văn hoá học và một số ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

 

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

1. Trình độ kiến thức:

-         Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

-         Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi gồm kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam và các nước phục vụ hoạt động du lịch.

-         Kiến thức chuyên ngành về du lịch, tổ chức, quản lý, điều hành và kinh doanh du lịch, tuyến điểm du lịch, sản phẩm và chất lượng sản phẩm du lịch - lữ hành, tiếp thị và quản trị kinh doanh lữ hành; ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng cơ bản về các lĩnh vực hoạt động du lịch như hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, thiết kế và quản lý dự án du lịch; Kiến thức về tuyến điểm du lịch, sản phẩm và chất lượng sản phẩm du lịch - lữ hành, tiếp thị và quản trị kinh doanh lữ hành; Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch; Kỹ năng quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành; Kỹ năng thiềt kế, điều hành và tiếp thị các chương trình du lịch cho khách quốc tế và khách nội địa.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Quản trị du lịch và lữ hành, chương trình giáo dục Quản trị lữ hành được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:  Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) Các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) Các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (4) Chuyên viên thiết kế và phát triển sản phẩm lữ hành, điều hành tour hay hoạch định chiến lược marketing và kinh doanh lữ hành tại các công ty du lịch; (5) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành có thể tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành gần ở trong và ngoài nước.

 

NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ VÀ LỮ HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG-RESORT

1. Trình độ kiến thức:

-         Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

-         Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi; các kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam và các nước phục vụ hoạt động du lịch.

-         Kiến thức chuyên ngành về du lịch, tổ chức, quản lý, điều hành và kinh doanh du lịch; lưu trú và ẩm thực trong du lịch, tiếp thị và quản trị kinh doanh cơ sở lưu trú, tiếp thị và quản trị kinh doanh nhà hàng; ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng cơ bản về các lĩnh vực hoạt động du lịch như hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, thiết kế và quản lý dự án du lịch; Kiến thức về tuyến điểm du lịch, sản phẩm và chất lượng sản phẩm du lịch - lữ hành, tiếp thị và quản trị kinh doanh lữ hành; Kỹ năng quản lý họat động kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Nghiệp vụ phục vụ trong cơ sở lưu trú, nhà hàng, bar, và resort.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Quản trị du lịch và lữ hành, chương trình giáo dục Quản trị khách sạn – nhà hàng – ReSort được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:  Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn - nhà hàng - resort có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên tại các khu du lịch, điểm du lịch; (2) Các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp du lịch; (3) Các cơ quan, viện nghiên cứu phát triển và quản lý du lịch; (4) Chuyên viên lễ tân, điều hành hoạt động kinh doanh hay hoạch định chiến lược marketing và kinh doanh khách sạn - nhà hàng – resort; (5) Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn – nhà hàng - resort có thể tiếp tục học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý học, văn hoá học và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước.

Ngành Quan hệ Quốc tế
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Nhật Bản học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 12975064
Đang online : 95
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS