[Đăng ngày: 20/02/2014]

              ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                    Số:       /TB-XHNV-ĐT                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên năm thứ nhất 


Căn cứ công văn số 1626/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, kể từ khóa tuyển sinh năm 2013 trở đi, chuẩn đầu ra đối với sinh viên hệ chính quy không chuyên ngữ là B1.2 (xem thêm Quyết định về việc ban hành chứng chỉ tiếng Anh của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.). Để đạt được chuẩn đầu ra theo quy định, trong học kỳ 2 năm học 2013-2014, nhà trường sẽ dành hai buổi (sáng thứ Hai và chiều thứ Bảy) trong tuần để sinh viên theo học các lớp ngoại ngữ không chuyên. Hiệu trường nhà trường đã quyết định giao việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho Trung tâm Ngoại ngữ của Trường. Căn cứ vào kết quả thi xếp lớp đầu vào cũng như kết quả thi học kỳ I, sinh viên đăng ký học tiếp cho đến khi đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định.

Riêng đối với sinh viên đăng ký học các ngoại ngữ khác (ngoài tiếng Anh), chuẩn đầu ra của các ngoại ngữ này không thay đổi. Tùy theo trình độ của mình, sinh viên đến Trung tâm Ngoại ngữ đăng ký học cho đến khi đạt chuẩn.

Việc học ngoại ngữ là bắt buộc, sinh viên nào không đăng ký học ngoại ngữ (trừ sinh viên đã có chứng chỉ theo quy định và những ngành học đặc thù) sẽ không được đăng ký học tiếp trong năm học 2014-2015.

 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

     Nơi nhận:

   - Các khoa/bộ môn;

   - TT. Ngoại ngữ;

   - Lưu HC-TH, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Lê Hữu Phước

 


Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 15218531
Đang online : 193
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS