[Đăng ngày: 09/03/2014]

                   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số :      /TB-XHNV-ĐT                                         

                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014           

                                

 

THÔNG BÁO
V/v cấp mã số cho giảng viên
 

 

Để việc quản lý giờ dạy cũng như thanh toán thù lao giảng dạy của giảng viên ngày càng đi vào quy củ. Kể từ học kỳ II, năm học 2013-2014, phòng Đào tạo sẽ cấp cho mỗi thầy cô là  cán bộ giảng dạy cơ hữu của trường một mã số riêng biệt. Để biết được mã số giảng viên của mình, quí thầy (cô) vui lòng truy cập vào website của phòng Đào tạo ( http://www.dt.hcmussh.edu.vn mục Văn bản liên quan đào tạo/Văn bản của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.) để xem.

Khi gửi bảng phân công cán bộ giảng dạy cũng như kê khai giờ dạy, đề nghị khoa/bộ môn điền đúng mã số giảng viên từng thầy (cô) của đơn vị mình, tránh trường hợp điền sai hoặc thiếu mã số của giảng viên.

Trân trọng.

                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  

                                   

 Nơi nhận:                                                            

- BGH (để báo cáo);

- Khoa/bộ môn;

- Lưu ĐT, HCTH.                                                                                                                        

                                                                                                             TS. Phạm Tấn Hạ

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 17812429
Đang online : 140
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS