[Đăng ngày: 09/12/2018]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

     

Số : ...../XHNV-ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

      

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 29  tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên

 

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP và AN), phòng đào tạo thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học tại Trung tâm như sau:

1.  Thời gian học:  04 tuần từ 02/01/2019 – 25/01/2019.

2.  Địa điểm học:   Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

3. Sinh viên tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trước 7h30 ngày 02/01/2019.

4.  Sinh viên học GDQP và AN nội trú tại Trung tâm theo quy định.

5.  Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:

-          Tiền nội trú 4 tuần: 120.000 đồng.

-          Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng

(Sẽ hoàn lại sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)

-          Tiền ăn trong 04 tuần. (phần ăn thấp nhất giá 15.000 đồng)

-          Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.

-          Sinh viên chuẩn bị chiếu đề nằm nếu đăng ký ở nội trú.

-          Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQP và AN

-          Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm

-          Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP và AN.

6.  Sinh viên các khóa trước muốn đăng ký học GDQP trong đợt này, sinh viên cần mang giấy giới là sinh viên của Trường đến đăng ký trực tiếp tại Phòng đào tạo của Trung tâm trước ngày 22/12/2019.

                                                

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Lê Trọng Vinh

 Ghi chú:
Sinh viên xem danh sách tham dự môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
tại đây.

                                    

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 13379113
Đang online : 51
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS