[Đăng ngày: 20/02/2014]

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v hủy môn học và chuyển lớp, HK II năm học 2013 – 2014 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo thời gian hủy môn học và chuyển lớp học trong HK II, năm học 2013 – 2014 cho sinh viên hệ chính quy theo lịch như sau:

 

o       Tất cả sinh viên đăng ký từ 7h00 ngày 26/02/2014 đến hết ngày 28/02/2014.

 

 

v     Sinh viên lưu ý:

o       Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.

o       Sinh viên chỉ có thể chuyển lớp vào những mã lớp còn chỗ trống.

o       Sinh viên chọn chức năng chuyển nhóm để chuyển đổi giữa các lớp (nếu sinh viên sử dụng chức năng hủy môn thì không thể chuyển lớp khác được).

 

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                            TS. Phạm Tấn Hạ
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 17812435
Đang online : 132
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS