[Đăng ngày: 09/02/2014]

NGÀNH ĐỊA LÝ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA LÝ MÔI TRƯỜNG

 

1. Trình độ kiến thức:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý môi trường được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

- Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn.

- Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành về quy luật thành tạo và phát triển của các hợp phần của tự nhiên ; các dạng tài nguyên môi trường; đặc điểm phân hoá và mối quan hệ tương tác theo không gian và thời gian của các hoạt động của con người; quan điểm hội nhập và phát triển bền vững; kiến thức cơ bản về tài nguyên và môi trường; kiến thức về quản l‎ý môi trường, bảo vệ  và sử dụng hợp l‎ý tài nguyên thiên nhiên.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ Bkiến , tin học văn phòng.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý môi trường được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế :

- Khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện;

- Khả năng tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát và đánh giá vấn đề;

- Kỹ năng sử dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong khoa học xã hội) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội;

- Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề;

- Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên môi trường;

- Khả năng ứng dụng một số công cụ trong công tác quản lý môi trường.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý môi trường được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý môi trường có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội thuộc các lĩnh vực đánh giá chất lượng môi trường, quản l‎ý môi trường, giáo dục, sử dụng hợp l‎ý và bảo vệ môi trường;

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý môi trường, có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý, Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước

 

 

NGÀNH ĐỊA LÝ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

ĐỊA LÝ KINH TẾ - PHÁT TRIỂN VÙNG

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý kinh tế - Phát triển vùng được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành về quy luật thành tạo và phát triển của các hợp phần của tự nhiên ; các dạng tài nguyên môi trường; đặc điểm phân hoá và mối quan hệ tương tác theo không gian và thời gian của các hoạt động của con người; quan điểm hội nhập và phát triển bền vững; lý thuyết về tổ chức không gian lãnh thổ, định hướng phát triển vùng, kinh tế vùng và nghiên cứu thị trường; kiến thức cơ bản về kinh tế vĩ mô, toàn cầu hoá và hội nhập.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý kinh tế - Phát triển vùng được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế :

- Khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện;

- Khả năng tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát và đánh giá vấn đề;

- Kỹ năng sử dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong khoa học xã hội) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội;

- Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề;

- Phương pháp nghiên cứu địa l‎ý nhân văn;

- Kỹ năng ứng dụng một số công cụ tính toán kinh tế và phân tích không gian để giải quyết các bài toán kinh tế vùng.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý kinh tế - Phát triển vùng được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý kinh tế - Phát triển vùng, có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội;

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông;

- Tổ chức không gian kinh tế, lựa chọn vị trí/địa điểm và phát triển thị trường;

- Hoạch định chính sách phát triển, quy hoạch và quản l‎ý vùng - đô thị.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý kinh tế - Phát triển vùng, có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý, Môi trường và các ngành gần ở trong và ngoài nước.

 

 

 

NGÀNH ĐỊA LÝ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA LÝ DÂN SỐ - XÃ HỘI

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý dân số - Xã hội được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau :

- Kiến thức đại cương của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

- Kiến thức cơ bản thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành về quy luật thành tạo và phát triển của các hợp phần của tự nhiên ; các dạng tài nguyên môi trường; đặc điểm phân hoá và mối quan hệ tương tác theo không gian và thời gian của các hoạt động của con người; quan điểm hội nhập và phát triển bền vững; kiến thức về các vấn đề dân số, xã hội và phát triển; kiến thức cơ bản về vấn đề quản lý lao động và nguồn nhân lực.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng.

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý dân số - Xã hội được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế:

- Khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện;

- Khả năng tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát và đánh giá vấn đề;

- Kỹ năng sử dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong khoa học xã hội) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội;

- Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề;

- Phương pháp nghiên cứu, phân tích các vấn đề dân số, xã hội và phát triển;

- Kỹ năng ứng dụng một số công cụ nghiên cứu để phân tích, giải quyết các vấn đề dân số, lao động và xã hội;

- Kỹ năng xây dựng và  tham gia vào các dự án phát triển.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý dân số - Xã hội được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý dân số - Xã hội, có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội thuộc các lĩnh vực dân số, lao động và xã hội; xây dựng, quản lý và thực hiện các dự án phát triển; hoạch định chính sách phát triển, chính sách xã hội và quản l‎ý xã hội;

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Địa lý dân số - Xã hội có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý, Môi trường và các ngành gần khác ở trong và ngoài nước

 

NGÀNH ĐỊA LÝ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẢN ĐỒ - VIỄN THÁM - GIS

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Bản đồ - Viễn thám - GIS được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức cơ bản về quy luật thành tạo và phát triển của các hợp phần của tự nhiên; các dạng tài nguyên môi trường;

- Đặc điểm phân hoá và mối quan hệ tương tác theo không gian và thời gian của các hoạt động của con người;

- Quan điểm hội nhập và phát triển bền vững;

- Kiến thức cơ bản về bản đồ, GIS và viễn thám.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng

2.  Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Bản đồ - Viễn thám - GIS được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế:

- Khả năng tư duy độc lập và tư duy phản biện;

- Khả năng tư duy không gian và tư duy hệ thống trong quá trình quan sát và đánh giá vấn đề;

- Kỹ năng sử dụng các công cụ nghiên cứu địa lý (bản đồ, viễn thám, GIS, các phần mềm tin học chuyên dụng trong khoa học xã hội) để phân tích, đánh giá và xử lý‎ các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội;

- Kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng xây dựng bản đồ, giải đoán ảnh viễn thám, xây dựng dữ liêu GISl;

- Kỹ năng ứng dụng kỹ thuật viễn thám và GIS trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến không gian.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Bản đồ - Viễn thám - GIS được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Có phẩm chất chính trị;

- Năng động, nhiệt tình, có tinh thần hợp tác và có trách nhiệm trong công việc;

- Có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Bản đồ - Viễn thám – GIS có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Các dự án phát triển, dự án liên ngành của các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế hoặc phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp kinh tế, xã hội;

- Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và phổ thông;

- Thu thập xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định trong quy hoạch, quản lý và tổ chức không gian lãnh thổ;

- Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng GIS.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Địa lý, chương trình giáo dục Bản đồ - Viễn thám - GIS có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Địa lý, Môi trường và các ngành khác gần ở trong và ngoài nước.

Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11855975
Đang online : 64
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS