[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức cơ bản về lịch sử - chính trị thế giới hiện đại; kến thức cơ bản về khoa học chính trị; những lý thuyết, trường phái cơ bản trong quan hệ quốc tế; kiến thức cơ bản về luật quốc tế; nắm vững chính sách đối ngoại Việt Nam; hiểu biết về chính sách đối ngoại các nước lớn trên thế giới; kiến thức nền tảng về văn hóa-tôn giáo thế giới; kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế;

- Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Chính trị quốc tế.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

2.1. Năng lực nhận thức, tư duy:

- Khả năng nhận thức thế giới quan;

- Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề;

- Tư duy logic;

- Khả năng phản biện;        

- Khả năng dự báo tình huống

            2.2 Kỹ năng thực hành:

- Kỹ năng đối ngoại: Thu thập, xử lý thông tin; phân tích tình huống; đánh giá các vấn đề quốc tế.

- Kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại: Lễ tân; đàm phán; PR.

- Kỹ năng làm việc: Vận dụng pháp luật; khả năng làm việc độc lập; khả năng làm việc nhóm; khả năng hùng biện.

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành;

- Kiên định;

- Ý thức phục vụ cộng đồng;

- Bản lĩnh, tự tin, độc lập;

- Tiên phong;

- Khả năng hội nhập.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao có thể làm việc trong những lĩnh vực sau:

- Đối ngoại: các cơ quan ngoại giao; văn phòng đại diện; các tổ chức quốc tế.

- Kinh doanh: Công ty đa quốc gia, Nhà nước, tư nhân; ngân hàng; PR; báo chí.

- Nghiên cứu – giảng dạy: tại các trường đại học, cao đẳng; các viện, trung tâm nghiên cứu.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Chính trị - Ngoại giao có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Chính trị quốc tế,, Châu Á học, Châu Âu học, Hoa Kỳ học, Lịch sử thế giới, Báo chí truyền thông, Quản trị cộng đồng, Hoà bình học, Xung đột học…

 

 

 

 

 

NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KINH TẾ QUỐC TẾ

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Kinh tế quốc tế được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chung về quan hệ quốc tế; Hiểu biết vững vàng về lĩnh vực kinh tế quốc tế; Nắm vững kinh tế Việt Nam; nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống về kinh tế quốc tế; có kiến thức trọng tâm về thương mại quốc tế và tài chính quốc tế.

- Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Kinh tế quốc tế được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

2.1. Năng lực nhận thức, tư duy:

- Khả năng nhận thức thế giới quan;

- Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề;

- Tư duy logic;

- Khả năng phản biện;

- Khả năng dự báo tình huống

            2.2 Kỹ năng thực hành:

- Kỹ năng đối ngoại: Thu thập, xử lý thông tin; phân tích tình huống; đánh giá các vấn đề quốc tế; có kỹ năng phân tích các chính sách kinh tế đối ngoại.

- Kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại: Lễ tân; đàm phán; PR.

- Kỹ năng làm việc: Vận dụng pháp luật; khả năng làm việc độc lập; khả năng làm việc nhóm; khả năng hùng biện; xử lý tính huống; soạn thảo hợp đồng; giải quyết tranh chấp; tư vấn đầu tư, tài chính

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Kinh tế quốc tế được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành;

- Kiên định;

- Ý thức phục vụ cộng đồng;

- Bản lĩnh, tự tin, độc lập;

- Tiên phong;

- Khả năng hội nhập.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4. 1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Kinh tế quốc tế có thể làm việc trong các lĩnh vực, vị trí, công việc sau:

- Các vụ, đơn vị phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; ngân hàng, chứng khoán; các công ty tài chính; các Quỹ đầu tư; các tổ chức quốc tế,...

- Nghiên cứu – giảng dạy  tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu.

            4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Kinh tế quốc tế có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chính trị quốc tế, Quản trị cộng đồng, Xung đột học…

 

 

NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LUẬT QUỐC TẾ

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Luật quốc tế được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học xã hội và hành vi.

- Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước; kiến thức nền tảng về Công pháp quốc tế; kiến thức nền tảng về tư pháp quốc tế; kiến thức về pháp luật dân sự; kiến thức về Luật thương mại Việt Nam và quốc tế; kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế; thủ tục giải quyết các tranh chấp.

            - Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Luật quốc tế.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Luật quốc tế được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

2.1. Năng lực nhận thức, tư duy:

- Khả năng nhận thức thế giới quan;

- Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề;

- Tư duy logic;

- Khả năng phản biện;

- Khả năng dự báo tình huống

            2.2 Kỹ năng thực hành:

- Kỹ năng đối ngoại: Thu thập, xử lý thông tin; phân tích tình huống; đánh giá các vấn đề quốc tế; kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại; lễ tân; đàm phán.

Kỹ năng làm việc: Vận dụng pháp luật thành thạo; làm việc độc lập; làm việc nhóm; hùng biện; kỹ năng xử lý  tình huống; soạn thảo hợp đồng; giải quyết tranh chấp; tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: kinh doanh, thương mại…

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Luật quốc tế được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những Phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Trung thành;

- Kiên định;

- Ý thức phục vụ cộng đồng;

- Bản lĩnh, tự tin, độc lập;

- Tiên phong;

- Khả năng hội nhập;

- Mẫn cán. trung thực.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Luật quốc tế có thể làm việc trong các lĩnh vực, vị trí sau:

- Đối ngoại: Cơ quan ngoại giao; các văn phòng đại diện; tổ chức quốc tế,…

- Kinh doanh và các lĩnh vực khác: Công ty đa quốc gia, Nhà nước, tư nhân; văn phòng luật sư, Công ty luật; ngân hàng; báo chí; các cơ quan bảo vệ pháp luật, an ninh, quốc phòng…

- Nghiên cứu – giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu.

 4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, chương trình giáo dục Luật quốc tế có thể tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Luật Thương mại, Chính trị quốc tế, Châu Á học, Châu Âu học, Hoa Kỳ học, Quản trị cộng đồng, Hoà bình học, Xung đột học…

Ngành Nhật Bản học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Lịch sử
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Hàn Quốc học
Ngày đăng: 10/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 10580256
Đang online : 58
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS