[Đăng ngày: 24/01/2014]
       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                   Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học, HK II năm học 2013 - 2014 của sinh viên hệ chính quy

       Kết thúc đăng ký đợt 1, phòng Đào tạo nhận thấy còn nhiều sinh viên chưa hoàn tất việc đăng ký các môn học của mình trong HK2. Do đó, phòng Đào tạo sẽ cho phép sinh viên tiếp tục việc đăng ký môn học chính thức của mình
            -          Thời gian đăng ký các môn học chính thức như sau

o   Sinh viên khoá 2009, 2010: đăng ký vào ngày 06/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2011: đăng ký vào ngày 07/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2012: đăng ký vào ngày 08/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2013: đăng ký vào ngày 09/02/2014.

 

Sau khi kết thúc việc đăng ký chính thức, phòng tiếp tục cho phép SV được đăng ký học lại, học cải thiện và học vượt. Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

 

o   Sinh viên khoá 2009, 2010: đăng ký từ 7h00 ngày 10/02/2014 đến hết ngày 11/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2011: đăng ký từ 7h00 ngày 11/02/2014 đến hết ngày 12/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2012: đăng ký từ 7h00 ngày 13/02/2014 đến hết ngày 14/02/2014.

o   Sinh viên khoá 2013: đăng ký từ 7h00 ngày 15/02/2014 đến hết ngày 16/02/2014.

  

-          Cách thức đăng ký:

o   Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo (website của phòng Đào tạo đã thay đổi) và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

v  Sinh viên lưu ý:

o   Những sinh viên thuộc diện bảo lưu (khóa trước học lại với khóa sau) chưa đăng ký được môn học thì liên hệ với phòng Đào tạo qua email pdt.hcmussh.02@gmail.com để được hướng dẫn.

o   Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.

o   Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.

o   Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thắc mắc gì thì liên hệ qua email: pdt.hcmussh.02@gmail.com để được hướng dẫn.

 

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               
                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 15218449
Đang online : 216
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS