[Đăng ngày: 10/02/2014]

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG QUỐC HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

- Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Trung Quốc;

- Có trình độ tiếng Trung ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;

- Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của người Trung Hoa;

- Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Trung Hoa;

- Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;

- Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;

- Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

- Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

            4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục TrungQuốc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan và những cơ quan có sử dụng tiếng Hoa ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Trung Quốc học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

- Hướng dẫn viên du lịch.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học có thể học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử thế giới,… Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

 

 

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ÚC HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, phương Tây, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

- Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của nước Úc;

- Có trình độ tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;

- Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của người Úc;

- Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Úc;

- Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;

- Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;

- Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

- Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Úc, Anh và những cơ quan có sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Úc học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

- Hướng dẫn viên du lịch.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học có thể học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử thế giới,… Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

 

 

 

 

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁI LAN HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

- Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại  của Thái Lan;

- Có trình độ tiếng Thái ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;

- Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;

- Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Thái Lan;

- Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;

- Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;

- Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

- Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

            4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Thái Lan, và những cơ quan có sử dụng tiếng Thái ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Thái Lan học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

- Hướng dẫn viên du lịch.

4. 2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học có thể học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử thế giới,… Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

 

 

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC INDONESIA HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

- Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Indonesia;

- Có trình độ tiếng Indonesia ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;

- Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;

- Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Indonesia;

- Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;

- Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;

- Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

- Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau:

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Indonesia, và những cơ quan có sử dụng tiếng Indonesia ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Indonesia học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

- Hướng dẫn viên du lịch.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học có thể học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử thế giới,… Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

 

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ẤN ĐỘ HỌC

 

1. Trình độ kiến thức:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

- Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại Ấn Độ;

- Có trình độ tiếng Hindi ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

- Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;

- Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;

- Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Ấn Độ;

- Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;

- Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;

- Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;

- Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

4.1 Vị trí làm việc:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau :

- Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hindi, tiếng Anh và những cơ quan có sử dụng tiếng Hindi, tiếng Anh ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

- Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Ấn Độ học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

- Hướng dẫn viên du lịch.

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học có thể học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử thế giới,… Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

 

 

NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ả RẬP HỌC

1.      Trình độ kiến thức.

Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Ả Rập học được trang bị có hệ thống các kiến thức sau:

-         Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

-         Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại Ả Rập;

-         Có trình độ tiếng Ả Rập nhất định theo các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để có thể sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc. Ngoài ra người học còn được trang bị thêm ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) để giúp người học có cơ hội giao tiếp và tiếp tục học cao hơn

2.      Năng lực nhận thức, tư duy/ Kỹ năng thực hành:

Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Ả Rập học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, bao gồm: Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo; Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông; Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Ả Rập; Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo; Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng; Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả

3. Phẩm chất nhân văn:

            Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp;

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội;

- Có lòng tự trọng dân tộc và ý thức hội nhập quốc tế.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

      4.1. Vị trí làm việc:

      Làm việc ( với các vị trí: lễ tân, tổ chức-quản lý nhân sự, biên phiên dịch ngoại ngữ, thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch…) trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của ẢRập, ở Việt Nam, ở các nước sở tại, ở các miền, vùng lãnh thổ sử dụng tiếng ẢRập, ở trong các tổ chức đơn vị kinh doanh; Giảng dạy và làm việc trong các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu

      4.2. Cơ hội học lên trình độ cao hơn

Học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á học, Văn hóa học, Lịch sử thế giới, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học…. Ngoài ra, sinh viên có thể học cao học ở nước ngoài với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

Ngành Văn học
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngày đăng: 10/02/2014
Ngành Địa lý
Ngày đăng: 09/02/2014
Công tác xã hội
Ngày đăng: 09/02/2014
Ngành Báo chí
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Thông tin học
Ngày đăng: 08/02/2014
Ngành Nhân học
Ngày đăng: 07/02/2014
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo - phòng B001, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08-38293828
Lượt truy cập : 11855905
Đang online : 60
Bản quyền (C) 2013 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Phát triển bởi PSC UIS